iklan header

Latihan Soal Teori Kinetik Gas

www.solusifisika.com

Latihan Soal Teori Kinetik Gas
1. Soal
Partikel - partikel gas ideal mempunyai sifat antara lain:
1) selalu bergerak
2) tidak tarik menarik
3) bertumbukan lenting sempurna
4) tidak mengikuti hukum Newton tentang gerak
Dari pernyataab di atas, yang benar adalah?
A. 1, 2 dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 
E. 1, 2, 3 dan 4
2. Soal
Di dalam ruang yang volumenya 0,1  terdapat gas bertekanan a. Bila kecepatan gerak partikel partikel gas menjadi dua kali semula, maka tekanan gas sekarang menjadi?
A. 0,25 a
B. 0,50 a
C. 1,00 a
D. 2,00 a
E. 4,00 a
3. Soal
Suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai , T menyatakan suhu mutlak dan E  menyatakan energi kinetik rata - rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas?
A. semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil
B. semakin tinggi suhu gas, gerak partikel semakin lambat
C. semakin tinggi suhu gas, gerak partikel semakin cepat
D. suhu gas berbanding terbalik dengan energi kinetik gas
E. suhu gas tidak mempengaruhi gerak partikel
4. Soal
Suhu gas nitrogen pada saat kelajuan rms-nya (root mean square) sama dengan v, adalah 300 K. Jika kelajuan rms gas nitrogen diperbesar menjadu dua kali dari v, maka suhu gas nitrogen tersebut berubah menjadi?
A. 425 K
B. 600 K
C. 1146 K
D. 1200 K
E. 2292 K
5. Soal
Dalam suatu ruang terdapat 800 miligram gas dengan tekanan . Kelajuan rata - rata partikel gas tersebut 750 m/s maka volume ruangan tersebut adalah?
A.
B. 
C. 
D. 
E. 
6. Soal
Sebanyak 3 liter gas argon suhunya 27  dan tekanan 1 atm berada di dalam tabung. Jika konstanta gas umum 8,314 J/mol K dan banyaknya partikel dalam 1 mol adalah , maka banyaknya partikel gas argon dalam tabung adalah?
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
7. Soal
Suatu gas dalam ruang tertutup memiliki tekanan 1 atm dah suhu 87 . Jika volume gas dijadikan setengah kali semula dan suhu diturunkan menjadi 27 , maka tekanan gas berubah menjadi?
A. 2/3 atm
B. 3/5 atm
C. 3/4 atm
D. 3/2 atm
E. 5/3 atm
8. Soal
Suatu gas ideal yang berada di dalam wadah tertutup memiliki tekanan P dan energi kinetik rata - rata molekul Ek. Jika energi kinetik rata - rata diperbesar menjadi 4 Ek, tekanan gas ideal tersebut adalah?
A. P
B. 2P
C. 4P
D. 8P
E. 16 P
9. Soal
Suatu gas ideal memiliki energi dalam U pada saat suhu gas 27 . Kenaikan energi dalamnya bila suhu dinaikkan menjadi 127  sebesar?
A. 1/3 U
B. 2/3 U
C. U
D. 3/4 U
E. 4/3 U
10. Soal
Sejumlah n mol gas ideal monoatomik, mula - mula tekanan dan volume P dan V, kemudian dinaikkan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 2V, maka:
1) 
2) energi kinetik rata - rata  partikelnya menjadi dua kali semula
3) energi dalam sistem menjadi dua kali semula
4) 
Dari pernyatan diatas, yang benar adalah?
A. 1, 2, dan 3
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 4 saja
E. 1, 2, 3 dan 4
11. Soal
Tangki berisi gas ideal 6 liter dengan takanan 1,5 atm pada suhu 400 K. Tekanan gas dalam tangki dinaikkan pada suhu tetap hingga mencapai 4,5 atm. Tentukan volume gas pada tekanan tersebut?
A. 1 liter
B. 2 liter
C. 2,5 liter
D. 3 liter
E. 3,5 liter
12. Soal
Dalam wadah tertutup dengan volume mula - mula V bertekanan P dan suhu T, kemudian tekanan dalam wadah dinaikkan menjadi dua kali semula dan suhunya juga dinaikkan menjadi dua kali semula. Berapakah volume akhir dalam wadah tersebut?
A. V
B. 2V
C. 3V
D. 4V
E. 5V
13. Soal
Gas ideal yang berada dalam suatu bejana dimampatkan, maka gas akan mengalami?
A. penurunan laju partikel
B. penurunan suhu
C. kenaikan suhu
D. penambahan partikel gas
E. penurunan partikel gas
14. Soal
16 gram gas Oksigen (Mr = 32 gram/mol) berada pada tekanan 1 atm dan suhu 27 . Tentukan volume gas jika diberikan nilai R = 8,314 J/mol.K?
A. 0,0125
B. 0,0225
C. 0,0250
D. 0,0300
E. 0,0350
15. Soal
Sejumlah gas berada dalam ruang tertutup bersuhu 327  dan mempunyai energi kinetik Ek. Jika gas dipanaskan hingga suhunya naik menjadi 627 . Tentukan energi kinetik gas pada suhu tersebut?
A. 0,5 Ek
B.  Ek
C. 1,5 Ek
D. 2 Ek
E.2,5 Ek
16. Soal
Satu mol gas ideal monoatomik bersuhu 527  berada di dalam ruang tertutup. Tentukan energi dalam gas tersebut?
A. 1  joule
B. 2  joule
C. 3  joule
D. 4  joule
E. 5  joule
17. Soal
Dalam ruangan yang bervolume 1,5 liter terdapat gas yang bertekanan   Pa. Jika partikel gas memiliki kelajuan rata - rata 50 m/s, maka massa gas tersebut adalah?
A. 0,18 kg
B.. 0,4 kg
C. 0,8 kg
D. 3,2 kg
E. 8,0 kg
18. Soal
Perbandingan energi kinetik gas He dan   pada suhu 800 K adalah?
A. 1 : 2
B. 2 : 1
C. 1 : 3
D. 3 : 1
E. 3 : 5

0 Response to "Latihan Soal Teori Kinetik Gas"

Post a Comment

Silahkan kasih masukan positif dan komentar secara bijak.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel